Informacja

środa, 4 marca 2015

Zakończenie realizacji projektu „Ramowe wytyczne…”

2 marca w siedzibie PFRON zorganizowano ostatnie, 22. Posiedzenie Grupy Sterującej Projektem „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”. W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Zarządu Funduszu – Prezes Teresa Hernik i Zastępca Prezesa ds. Programowych Marcin Horyń.

Grupa Sterująca Projektem jest ciałem powoływanym do strategicznego zarządzania projektem, wyjaśniania kwestii spornych, opiniowania zmian w trakcie realizacji projektu itp. W systemie zarządzania projektem pełni funkcje zbliżoną do rady nadzorczej. Grupa składa się z przedstawicieli Lidera (PFRON), Partnera lub Partnerów, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
W GSP projektu „Ramowe wytyczne…” Biuro Pełnomocnika Rządu reprezentowała Alina Wojtowicz-Pomierna – Z-ca Dyrektora Biura, zaś Partnera, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – Dyrektor Instytutu, prof. Danuta Koradecka.

Posiedzenie GSP poświęcone było omówieniu i zatwierdzeniu wyników ewaluacji ex-post projektu. Grupa zaakceptowała również raport z realizacji konferencji podsumowujących projekt oraz raport z monitoringu, podsumowujący ostatnie miesiące realizacji projektu. Istotna część posiedzenia poświęcona została omówieniu rekomendacji, wynikających z realizacji projektu.

                                               fot. Prezes Teresa Hernik i prof. Danuta Koradecka


Autor: Michał Rydzewski

poniedziałek, 2 marca 2015

Ramowe wytyczne… - konferencja prasowa podsumowująca realizację projektu

26 lutego br. w Centrum Prasowym PAP zorganizowano konferencję prasową, podsumowującą realizację projektu Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach. W konferencji udział wzięły m.in. Teresa Hernik – Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), prof. Danuta Koradecka – Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) oraz Alina Wojtowicz-Pomierna – Z-ca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały efekty projektu i kluczowe rekomendacje wynikające z jego realizacji. Omówione również zostały wyniki badania ewaluacyjnego ex-post.

prezentacje:


na zdj. od lewej: Michał Rydzewski, Teresa Hernik, Alina Wojtowicz-Pomierna, Danuta Koradecka, Wiktor Marek Zawieska


 
                                                                     na zdj. Michał Rydzewski


Autor: Michał Rydzewski

niedziela, 1 marca 2015

„Ramowe wytyczne” zostały zaprezentowane na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP

Rada Ochrony Pracy (ROP) jest organem nadzoru nad warunkami pracy w Polsce i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Radę Ochrony Pracy powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu. Do jej zadań należy m.in. ocena problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym. Forum Rady jest więc najwłaściwszym miejscem do przedstawienia wyników projektów i działań istotnych dla rynku pracy osób niepełnosprawnych. Projektem takim są „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”, realizowane wspólnie przez PFRON i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

„Ramowe wytyczne…” były przedmiotem obrad Rady 24 lutego 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyła m.in. Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz,  członkowie Zarządu PFRON Janusz Wesołowski i Marcin Horyń oraz Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Alina Wojtowicz-Pomierna.

Dyr. Pomierna omówiła przyczyny, dla których przygotowano wytyczne oraz oczekiwania wobec projektu ze strony Ministerstwa Pracy. Informację na temat zasad realizacji „Ramowych wytycznych…”, partnerstwa, działań upowszechniających wypracowane efekty przedstawił Michał Rydzewski – Kierownik projektu z ramienia PFRON. Głównym elementem posiedzenia była rozbudowana prezentacja przygotowana przez zespół ekspertów Instytutu, pokazująca kluczowe narzędzia, przygotowane w ramach projektu przez zespół CIOP-PIB (prezentację zamieszczamy poniżej). Główne rekomendacje oraz analizę SWOT aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych wynikającą z projektu zaprezentował prof. Wiktor M. Zawieska – Zastępca Dyrektora CIOP-PIB.

W dyskusji, jaka wywiązała się po prezentacji projektu, zwrócono uwagę, że projekt ma bardzo duże znaczenie praktyczne dla udostępnienia tzw. otwartego rynku pracy potencjalnym pracownikom niepełnosprawnym. Przedstawiciele PIP wskazali również na wagę narzędzi wytworzonych w ramach projektu – w szczególności kompendium „Ramowe wytyczne” – w codziennych działaniach inspektorów pracy. Członkowie Rady skupili się na opracowaniu rekomendacji ROP do dalszych działań wynikających z projektu. Stanowisko Rady zostanie przygotowane w najbliższym czasie.


                           


Film z posiedzeniaAutor: Michał Rydzewski
Fotografie: Kronika sejmowa    

środa, 18 lutego 2015

Zakończono regionalne konferencje podsumowujące projekt „Ramowe wytyczne…”

13 lutego 2015 r. w Poznaniu odbyła się ostatnia z cyklu sześciu konferencji podsumowujących osiągnięcia projektu systemowego  pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym. Wcześniej, począwszy od października 2014 konferencje takie odbyły się również w Lublinie, Krakowie, Białymstoku, Wrocławiu i Gdańsku.

Celem konferencji było podsumowanie projektu, ale również – i przede wszystkim – zaprezentowanie i omówienie kluczowych rezultatów merytorycznych, za przygotowanie których odpowiadał Partner projektu, CIOP-PIB.  Konferencje przyczyniały się więc z założenia do osiągnięcia podstawowego celu samego projektu: podniesienia wiedzy odbiorców zainteresowanych zawodowo problematyką dostępności środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

W spotkaniach wzięło udział liczne grono przedstawicieli uczelni wyższych – architektów i ergonomistów, ale również między innymi pracownicy urzędów pracy i PIP, architekci, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Sporą grupę uczestników konferencji stanowiły same osoby niepełnosprawne, jednocześnie zawodowo związane z szeroko pojętą dostępnością.

Ogółem w spotkaniach wzięło udział 251 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali komplet materiałów merytorycznych w tym dwie publikacje „Ramowe wytyczne” i „Dobre praktyki”.

Istotne jest, że w czasie konferencji omawiane były różne aspekty praktycznego wykorzystania kluczowych narzędzi opracowanych w ramach projektu. Konferencje dały też możliwość przedyskutowania w szerszym gronie możliwości ich realnego użycia na rynku pracy.

Autor: Tomasz Kościelny

wtorek, 17 lutego 2015

Warszawa: zaproszenie na konferencję prasową

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, ma przyjemność zaprosić na konferencję prasową podsumowującą  realizację projektu systemowego Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.

Konferencja odbędzie się 26 lutego 2015 roku w Centrum Prasowym PAP, ul. Bracka 6/8 Warszawa o godz. 11.00.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną efekty projektu i kluczowe rekomendacje wynikające z jego realizacji. Omówione również zostaną wyniki badania ewaluacyjnego ex-post.

Podstawowym celem projektu było opracowanie i upowszechnienie ramowych wytycznych w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu powstały m.in.:
  •  publikacja Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych - Ramowe wytyczne,
  •  publikacja Dobre praktyki,
  • 15 ekspertyz z zakresu projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy,
  •  komputerowe narzędzie do wspomagania dostosowywania stanowisk pracy oraz wirtualne stanowisko, umożliwiające przeprowadzenie interaktywnego procesu dostosowywania stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  •  wizualizacje komputerowe pomocne przy projektowaniu środowiska pracy,
  •  charakterystyki 200 zawodów dla pracodawców, pośredników pracy, lekarzy medycyny pracy.

W ramach projektu przeprowadzono również cykl seminariów z zakresu przystosowania środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych a także blisko 400 spotkań informacyjno-doradczych w całej Polsce.Autor: Michał Rydzewski

poniedziałek, 9 lutego 2015

Zakończenie kampanii projektu "Ramowe wytyczne.."Kampania „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach” spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem ze strony różnych środowisk. Kampania w pełnym zakresie spełniła założone przed sobą cele.

W celu zarejestrowania poziomu świadomości pracodawców, zostały określone wskaźniki pomiaru, które dobrano ze względu na cele kampanii. Wartość wskaźnika dla II fali badania wyniosła 67,1%. Dla przypomnienia wartość wskaźnika dla I fali badania wynosiła 45,4%. Zatem o 21,7% wzrósł odsetek przedsiębiorców o wysokim poziomie świadomości w badanym zakresie.

Kampania w Angorze osiągnęła zasięg 11,6% w grupie właścicieli firm, co przełożyło się na dotarcie do 190 522 pracodawców (dane: SMG/KRC, PBC, I-III 2014).

Kampania w prasie lokalnej osiągnęła zasięg 10,5% w grupie właścicieli firm co przekłada się na dotarcie do 172 882 pracodawców (dane: SMG/KRC, PBC, I-III 2014).

Kampania w telewizji osiągnęła znacznie wyższe wskaźniki oglądalności w stosunku do zakładanych. Pomimo mniejszej liczby spotów telewizyjnych we wrześniu, na uwagę zasługuje fakt że zmiany, które spowodowane były wyborami do Parlamentu UE, w żaden sposób nie zaburzyły rytmu kampanii a wręcz przyczyniły się do dotarcia do większej liczby osób z grupy docelowej. Kampania dotarła do 731 158 (zasięg 43,2%) osób z grupy docelowej czyli o ponad 71 000 więcej niż założono w strategii (zasięg 39%, 659 615 osób). Finalnie, według analiz wykonawcy, w ramach kampanii uzyskano dotarcie do 980 000 pracodawców.

Kampania w stacjach radiowych prowadzona była przez 19 dni i w sumie wyemitowano 430 razy spot radiowy. Spot promował również stronę internetową projektu ramowewytyczne.pl .

Dodatkowym wsparciem były działania outdoorowe – citylighty w największych miastach Polski,  a także plakaty i ulotki.

Istotnym aspektem kampanii była konstrukcja przekazu nakłaniającego z hasłem „Dostosuj miejsce pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych”, „Stwórz przyjazną firmę bez ograniczeń” oraz informującego, opartego na przekazie, że warto dostosować miejsca pracy oraz, że niewiele trzeba włożyć wysiłku aby firma była przyjazna dla każdego bez względu na wiek, płeć, czy poziom sprawności. Świadomie zrezygnowano z przekazu dotyczącego korzyści finansowych pracodawcy z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, odwołując się do społecznej odpowiedzialności biznesu oraz korzyści społecznych i wizerunkowych oraz idei projektowania uniwersalnego.

Hasła te lepiej zwracały uwagę i zostawały w pamięci, przez co mogły faktycznie wywoływać zmiany, nawet jeśli nie w zachowaniu, to w świadomości odbiorców.  Kampania  podkreślała korzyści  płynące z projektowania budynków i miejsc pracy dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.Autor: Tomasz Kościelny

środa, 28 stycznia 2015

Zaproszenie na Konferencję w Poznaniu

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu pn.:

„Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”

która odbędzie się w dniu 13 lutego 2015 r. w Poznań Congress Center  przy  ul. Głogowskiej 14 w Poznaniu.

Projekt systemowy „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną  kluczowe wyniki projektu, w tym dwie publikacje „Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – ramowe wytyczne” i „Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – dobre praktyki”.

Celem konferencji, jak i samego projektu jest podniesienie wiedzy szerokiego grona odbiorców  zainteresowanych problematyką dostępności środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych m.in.  lekarzy medycyny pracy, służb kontrolnych, przedstawicieli lokalnych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych bądź zajmujących się bezrobociem, architektów, pracodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych zainteresowanych tematyką projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach. Fakt niepełnosprawności oraz rodzaj schorzeń znacząco wpływa na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Niektóre osoby niepełnosprawne wymagają szczególnego podejścia w dostosowaniu stanowisk pracy, ale też całych pomieszczeń i budynków w których odbywa się praca. Dostosowanie miejsc pracy kojarzy się przede wszystkim z kosztownymi przebudowami architektonicznymi, często z tego też powodu pracodawcy odrzucają możliwość zatrudnienia osób ze schorzeniami wzroku, schorzeniami psychicznymi, upośledzeniem narządu słuchu czy z niepełnosprawnością intelektualną.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej www.ramowewytyczne.pl oraz na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Programy Unii Europejskiej.

  • Po konferencji zapraszamy na lunch.
  • Udział w konferencji jest bezpłatny.
  • W konferencji wezmą udział tłumacze języka migowego. Konferencja organizowana jest w budynku    dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Uczestnicy konferencji otrzymają materiały w wersji papierowej i elektronicznej.

Będziemy zaszczyceni, jeżeli zechcieliby Państwo przyjąć nasze zaproszenie.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w konferencji w terminie do 6 lutego 2015 r.  na adres e-mail: ramowe_wytyczne@pfron.org.pl

W razie pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem e-maila bądź telefonicznie na numer   22 505 57 53.

Autor: Wojciech Piętka